Informacje dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych

Pierwsza Komunia Święta dla sześciorga dzieci odbędzie się w sobotę, 12 czerwca, o godz. 11:00.

Próba przed uroczystością w poniedziałek, 7 czerwca, o godz. 17:00.

Spowiedź dzieci i rodziców w piątek, 11 czerwca, o godz. 17:00.

Zapraszam dzieci na modlitwę w białym tygodniu:

13 czerwca – Msza święta niedzielna o godz. 11:00

14 czerwca – Msza święta o godz. 7:00 (zakończona o godz. 7:30 – nie koliduje z zajęciami szkolnymi)

15 czerwca – Msza święta szkolna o godz. 17:10

16 czerwca – Msza święta o godz. 7:00 (zakończona o godz. 7:30)

17 czerwca – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17:10

 

Niech Bóg Wszechmogący Wam błogosławi
we wszystkich Waszych staraniach.

 

 

 

Załącznik 1
Materiał katechizmowy dla dzieci pierwszokomunijnych (dostępny w modlitewniku „Droga do nieba”)

Proszę o pomoc rodziców w nauce poniższych treści katechizmowych. Dziecko, wraz z rodzicem, zapraszam do kancelarii parafialnej celem przedstawienia materiału (w całości lub partiami – według uznania rodziców). Proszę zachować nieprzekraczalny termin – 20 grudnia 2020.

Do kancelarii można przychodzić: w zwykłych godzinach pracy kancelarii lub bezpośrednio po Mszach świętych szkolnych lub bezpośrednio po Mszach świętych niedzielnych lub w innym terminie uzgodnionym telefonicznie (601 579 698).

1. Sześć głównych prawd wiary.

2. Siedem sakramentów świętych.

3. Dwa przykazania miłości.

4. Dziesięć przykazań Bożych.

5. Pięć przykazań kościelnych.

6. Pięć warunków dobrej spowiedzi: rachunek sumienia, żal za grzechy, spowiedź szczera, mocne postanowienie poprawy, zadośćuczynienie Bogu i bliźnim.

7. Co to jest grzech ciężki: Grzech ciężki jest to zupełnie świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej. Grzech ciężki zostaje odpuszczony tylko podczas spowiedzi sakramentalnej.

8. Co to jest grzech lekki: Grzech lekki jest to przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w małej rzeczy, lub w rzeczy ważnej, ale nie całkiem świadome i dobrowolne. Grzech lekki może być zgładzony przez szczery akt żalu.

9. Modlitwy: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Aniele Boży...

10. Pieśni: Com przyrzekł Bogu..., Już gościsz Jezu w sercu mym..., Kiedyś o Jezu..., Cześć Maryi, cześć i chwała...

Uwaga: Przygotowanie rachunku sumienia z pomocą modlitewnika „Droga do nieba” oraz formułka spowiedzi sakramentalnej będą uczone w ramach katechezy szkolnej w późniejszym terminie.

Załącznik 2
Formuła spowiedzi sakramentalnej

PENITENT (osoba spowiadająca się):

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

 

KAPŁAN: Na wieki wieków. Amen.

 

PENITENT czyniąc Znak Krzyża mówi:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

PENITENT: Rozpoczynając wyznanie grzechów:

Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem (-am): . . . . . . . . . . .

Pokutę zadaną wypełniłem (-am).

Grzechu nie zataiłem (-am).

Obraziłem (-am) Pana Boga następującymi grzechami: . . . . . . . . . . .

 

PENITENT: Na zakończenie mówi:

Więcej grzechów nie pamiętam,

za wszystkie serdecznie żałuję,

postanawiam się poprawić

proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

 

Następnie KAPŁAN poucza penitenta i wskazuje pokutę konieczną do wypełnienia

 

KAPŁAN udziela rozgrzeszenia:

Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i ducha Świętego.

 

PENITENT:

Amen.

 

KAPŁAN:

Wysławiajmy Pana bo jest dobry.

 

PENITENT:

A jego miłosierdzie trwa na wieki.

 

KAPŁAN pukając w konfesjonał:

Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

 

PENITENT odchodzi od konfesjonału.

 

Załącznik 3

 

Zaangażowanie dzieci podczas uroczystości pierwszokomunijnej – 9 V 2021 – VI Wlkn, rok B

Pojedyncze zmiany zaznaczone na żółto

1. Przed kościołem – dzieci proszą rodziców o błogosławieństwo

[Paulina Bosiacka] Mamo, kochana, Tato kochany!

Pobłogosławcie ten dzień nam dany!

Pobłogosławcie swe dziecko małe,

co dla Jezusa pragnie być całe!

[Igor Michalski] Wznieście swe dłonie błogosławiące,

by serca nasze były gorące.

Naznaczcie krzyżem wasze pociechy,

by uciekały precz od nas grzechy.

[Marta Drechsler] Abyśmy z Bogiem dziś zjednoczeni,

błogosławieństwem waszym wzmocnieni,

nigdy od Niego nie odstąpili

w łasce, na co dzień bez grzechu żyli.

2. Po wejściu do świątyni – przed znakiem Krzyża na rozpoczęcie Mszy świętej

[Szymon Porwol] Uroczysty dzień zawitał, dzień od dawna upragniony.

Serca biją nam radośnie, jak świąteczne srebrne dzwony.

[Patrycja Loch] Po raz pierwszy we Mszy świętej w pełni dziś uczestniczymy

I z Jezusem zmartwychwstałym, jak najmocniej się łączymy.

[Dawid Ryś] Jezus, który tu zamieszkał, do ołtarza nas zaprasza

nakarmiona Boskim darem, najszczęśliwsza dusza nasza.

[Marta Szczególska] Przyrzekamy Ci, o Jezu, że będziemy jak najczęściej,

gościć Ciebie w naszych sercach, bo Ty jesteś naszym szczęściem.

[Kamil Nawrat] Pobłogosław nas, o Chryste, naszych ojców, nasze mamy.

Niech dla Ciebie serca czyste, całe życie zachowamy.

3. Pierwsze Czytanie

[Paweł Baron] Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: «Wstań, ja też jestem człowiekiem». Wtedy Piotr przemówił: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie». Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?» I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni.

Oto słowo Boże.

4. Psalm responsoryjny

[Agata Ziółkowska] Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, * albowiem uczynił cuda. * Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica * i święte ramię Jego.

Refren.

Pan okazał swoje zbawienie, * na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość. * Wspomniał na dobroć i na wierność swoją * dla domu Izraela.

Refren.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi * zbawienie Boga naszego. * Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, * cieszcie się, weselcie i grajcie.

Refren.

5. Drugie czytanie

[Maria Góra] Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Oto słowo Boże.

6. Alleluja

[Wiktor Kiszel] Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, * a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

7. Odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego Do świec [Milena Komorowska, Alicja Korniluk, Julian Pawlikowski, Tomasz Skrętkowicz]

8. Modlitwa Wiernych

[Maja Drożny] Panie Jezu, nasze serca są pełne radości. Dzisiaj w Komunii spotkamy Ciebie. Złącz nasze serca trwałą przyjaźnią i spraw, byśmy wiernie trwali w świętym Kościele. Ciebie prosimy...

[Marta Kreihs] Panie Jezu, dziękujemy Ci za papieża Franciszka. Prosimy Cię daj mu zdrowie i błogosław mu we wszystkim co czyni dla dobra Kościoła i świata. Ciebie prosimy...

[Tymoteusz Koralewski] Panie Jezu, wspomagaj swą mocą księdza Proboszcza oraz Siostry zakonne. Otaczaj ich opieką, błogosławieństwem oraz życzliwością ludzi do których ich posyłasz. Ciebie prosimy...

[Faustyna Żurek] Panie Jezu, spójrz na naszych rodziców, dziadków, chrzestnych, nauczycieli. Pomagaj im, by silni Tobą, dawali nam przykład prawdziwej wiary, miłości i świętości, a wynagradzając ich trudy obdarz ich zdrowiem i otocz dalszą opieką. Ciebie prosimy...

[Filip Marek] Panie Jezu, przeżywając własne szczęście prosimy Cię za wszystkie dzieci na świecie, aby mogły, tak jak my, przeżywać radość należenia do Ciebie i w Tobie odnalazły najlepszego Przyjaciela. Ciebie prosimy...

[Liliana Florkowska] Panie Jezu, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Za to, że możemy przyjąć Cię do swego serca. Trzymaj nas mocno za rękę, abyśmy nigdy nie odwrócili się od Ciebie. Ciebie prosimy...

9. Procesja z darami Do darów [Wiktor Herej, Emilia Skrzyniarz, Kamila Stańczak, Marta Libek], Komentarz [Magdalena Hajduk]

Dobry Boże, w uroczystym dniu pierwszej Komunii świętej przynosimy Ci dary:

Świecę - niech ogień Ducha Świętego rozpala nasze serca miłością, byśmy odważnie głosili, że Jezus jest Panem.

Hostie - które staną się prawdziwym Ciałem Pana Jezusa. Bóg ukochał nas tak bardzo, że daje nam Samego Siebie.

Wino – owoc pracy rąk ludzkich, znak przyjaźni i radości. Za chwilę stanie się krwią Pana Jezusa. Przyjmij Panie naszą pracę i nasze wysiłki podejmowane w Twoim imieniu.

Kwiaty – znak, wdzięczności za dar Eucharystii, w której będziemy dziś w pełni uczestniczyć.

10. Adoracja przed Komunią – po śpiewie „Baranku Boży”

[Emilia Makselon] Moje małe serce całe drży z radości,

bo ciebie, o Jezu, będę dziś w nim gościć.

Już zaraz za chwilę, to wszystko się stanie,

oddam moje serce tobie na mieszkanie.

I wejdź w nie cichutko, tyś jest mój Bóg żywy,

choć w Hostii ukryty, lecz całkiem prawdziwy.

Nakarm mnie dziś, Jezu, tym chlebem wspaniałym,

nasyć głodną duszę i me serce małe.

11. Dziękczynienie po Komunii – przed modlitwą pokomunijną kapłana

[Maria Grzywacz] W tym chlebie białym, w którym stworzenie

znajduje pokój, życie, istnienie

dałeś nam siebie w Komunii cały,

by nasze serca się otwierały.

[Fabian Mirek] Kocham Cię Jezu – tak z wiarą powtarzam.

Kocham Cię Jezu – z Twą wolą się zgadzam.

Kocham Cię Jezu – moc złego kruszysz.

Kocham Cię Jezu – tak z całej duszy.

[Hanna Lis] Wznieśmy swe ręce do Pana naszego,

Wznieśmy swe serca, uwielbiajmy Jego,

Śpiewajmy Panu hymn dziękczynienia

Za dar przeogromny naszego zbawienia.

12. Podziękowanie – po modlitwie pokomunijnej dzieci wypowiadają podziękowania i zanoszą bukiecik trzymany w ręce do kapłana [Grzegorz Haręża], siostry katechetki [Iga Lenart] i dwóch wychowawczyń [Lena Pogoda, Filip Stuparu].

[Grzegorz Haręża] Jezu nasz kochany, który jesteś w niebie,

dzisiaj z głębi serca wołamy do Ciebie:

naucz nas pokory, daj nam dar mądrości,

byśmy się od Ciebie uczyli miłości.

[Zofia Olczyk] Byśmy wiary strzegli w każdej życia chwili

i nigdy się krzyża Twego nie wstydzili,

byśmy szanowali człowieka drugiego.

A Ty swoją mocą uchroń nas ode złego.

[Zuzanna Strzodka] Naszego Proboszcza obdarzaj łaskami

i Ducha Świętego siedmioma darami,

by w Twojej winnicy owocnie pracował

oraz naszym życiem szczerze się radował.

[Wojciech Joneczko] Naszych wychowawców i nauczycieli,

którzy wiele pracy z nami w szkole mieli,

obdarz swoją łaską i ludzką wdzięcznością,

aby wszelkie dobro było ich radością.

Załącznik 4

Zaangażowanie dzieci podczas uroczystości pierwszokomunijnej – 12 VI 2021

1. Przed kościołem – dzieci proszą rodziców o błogosławieństwo

[Jan Koryczan] Mamo, kochana, Tato kochany!

Pobłogosławcie ten dzień nam dany!

Pobłogosławcie swe dziecko małe,

co dla Jezusa pragnie być całe!

[Maciej Korab] Wznieście swe dłonie błogosławiące,

by serca nasze były gorące.

Naznaczcie krzyżem wasze pociechy,

by uciekały precz od nas grzechy.

2. Pierwsze Czytanie

[Jan Koniew] Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: «Wstań, ja też jestem człowiekiem». Wtedy Piotr przemówił: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie». Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?» I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni.

Oto słowo Boże.

3. Drugie czytanie

[Szymon Hadryś] Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Oto słowo Boże.

4. Odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego Do świec [Jakub Kupka, Seweryn Łuczak]